آرشیو روزانه: خرداد ۳, ۱۳۹۵

اقلیم

اقلیم به شرایط آب و هوایی یک منطقهٔ جغرافیایی نظیر دما، رطوبت، فشار اتمسفر، باد، بارش و سایر مشخصه‌های هواشناسی در مدت زمانی نسبتاً طولانی نسبت داده می‌شود.

ادامه مطلب »

مشخصات پسته موسی ابادی Musa abadi

خصوصیات درخت: این رقم دارای قدرت رشد زیاد و عادت رشد نیمه عمودی می باشد. ارتفاع درخت ۳۶۵ سانتیمتر (دارای بیشترین ارتفاع بین رقمها است) و عرض تاج درخت ۳۶۵ سانتیمتر (دارای بیشترین عرض در بین اکثر رقمها) است.

ادامه مطلب »

مشخصات پسته سیریزی Sirizi

 خصوصیات درخت: این رقم دارای قدرت رشد کم و عادت رشد نیمه عمودی می باشد. ارتفاع درخت ۲۸۰ سانتیمتر (کوتاه) و عرض تاج درخت ۲۸۰ سانتیمتر (عرض متوسط) است.

ادامه مطلب »

مشخصات پسته حسنی Hassani

خصوصیات درخت: این رقم دارای قدرت رشد زیاد و عادت رشد گسترده می باشد. ارتفاع درخت ۳۳۴ سانتیمتر (ارتفاع زیاد) و عرض تاج درخت ۳۱۳ سانتیمتر (عرض زیاد) است. 

ادامه مطلب »

مشخصات سبزپسته نوق Sabz pesteh nough

خصوصیات درخت: این رقم دارای قدرت رشد متوسط و عادت رشد عمودی می باشد. ارتفاع درخت ۵/۳۰۰ سانتیمتر (متوسط) و عرض تاج درخت ۲۸۴ سانتیمتر (متوسط) است. این رقم دارای بیشترین غالبیت انتهایی است. 

ادامه مطلب »

مشخصات پسته سیف الدینی Saifaddini

خصوصیات درخت: این رقم دارای قدرت رشد متوسط و عادت رشد نیمه عمودی می باشد. ارتفاع درخت ۳۰۶ سانتیمتر (ارتفاع متوسط) و عرض تاج درخت ۲۹۳ سانتیمتر (عرض متوسط) است. این رقم دارای بیشترین رگه های نارنجی بر روی تنه خود می باشد.

ادامه مطلب »

مشخصات پسته هراتی Harati

خصوصیات درخت: این رقم دارای قدرت رشد زیاد و عادت رشد نیمه عمودی می باشد. ارتفاع درخت ۳۴۴ سانتیمتر (ارتفاع زیاد) و عرض تاج درخت ۳۲۲ سانتیمتر (عرض زیاد) دارای بیشترین قطر تنه (۷/۱۱ سانتیمتر) است.   گلدهی: شروع گلدهی دراین رقم ۱۴ فروردین ماه (متوسط گل) و مرحله تمام گل ۲۲ فروردین بوده و دارای طول دوره گلدهی ۱۱ ...

ادامه مطلب »

مشخصات پسته کله قوچی Kaleh ghouchi

خصوصیات درخت: این رقم دارای قدرت رشد متوسط و عادت رشد گسترده می باشد. ارتفاع درخت ۵/۳۰۹ سانتیمتر (ارتفاع متوسط) و عرض تاج درخت ۳۲۳ سانتیمتر (عرض متوسط) است. این رقم یکی از ارقام مهم تجاری می باشد که بعد از اوحدی دومین رقم از نظر اهمیت و سطح زیرکشت است. قطر تنه آن ۴/۱۱ سانتیمتر  یکی از ارقام با ...

ادامه مطلب »

مشخصات پسته موسی آبادی Musa abadi

خصوصیات درخت: این رقم دارای قدرت رشد زیاد و عادت رشد نیمه عمودی می باشد. ارتفاع درخت ۳۶۵ سانتیمتر (دارای بیشترین ارتفاع بین رقمها است) و عرض تاج درخت ۳۶۵ سانتیمتر (دارای بیشترین عرض در بین اکثر رقمها) است. 

ادامه مطلب »

مشخصات پسته اکبری Akbari  

خصوصیات درخت: این رقم دارای قدرت رشد متوسط و عادت رشد گسترده می باشد. ارتفاع درخت ۲۹۷سانتیمتر (ارتفاع متوسط) و عرض تاج درخت۳۸۰ سانتیمتر (عرض زیاد) است. 

ادامه مطلب »

مشخصات پسته اوحدی Owhadi

خصوصیات درخت: این رقم دارای قدرت رشد متوسط و عادت رشد گسترده می باشد. ارتفاع درخت ۵/۳۰۸ سانتیمتر (متوسط) و عرض تاج درخت ۳۸۰ سانتیمتر (دارای بیشترین عرض در بین رقمها) است. این رقم مهمترین رقم کاشته شده در استان کرمان بوده و ۵۵ تا ۶۰% کل باغات پسته استان را به خود اختصاص داده است. 

ادامه مطلب »
bigtheme