آیین نامه کشت فراسرزمینی

آیین نامه کشت فراسرزمینی

۵/۲/۱۳۹۵ هـ۵۱۲۷۱ت/۱۲۱۴۶شماره وزارت جهاد کشاورزی ـ

وزارت امور خارجه ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ

 

صندوق توسعه ملی هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱/۲۹ به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه کشت فراسرزمینی را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین نامه کشت فراسرزمینی

ماده۱ـ در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:

الف ـ کشت فراسرزمینی: بهرهبرداری از منابع، عوامل، ظرفیتها و امکانات سایر کشورها برای تولید محصولات کشاورزی مورد نیاز در راستای حفظ منابع پایه تولید و ارتقای امنیت غذایی و سایر نیازهای صنعتی کشور.

ب ـ متقاضی: کلیه اشخاص حقیقی ساکن ایران و اشخاص حقوقی ایرانی که در چارچوب ضوابط این آییننامه داوطلب کشت فراسرزمینی در کشورهای هدف میباشند.

ماده۲ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری وزارتخانههای امور خارجه و امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاههای ذیربط و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، نسبت به تنظیم و ارایه مشوقها و حمایتها به متقاضیان کشت فراسرزمینی، از جمله موارد زیر اقدام نماید:

الف ـ انجام پشتیبانی، ارایه اطلاعات و مشاورههای لازم به متقاضی.

ب ـ تعهد خرید محصولات و یا تولید قراردادی در شرایط رقابتی در مورد محصولات مورد نیازی که اولویت آنها توسط وزارت جهاد کشاورزی اعلام و در چارچوب مقادیر مصوب انجام میشود. تبصره ـ ضوابط تعیین صلاحیت حرفهای متقاضیان کشت فراسرزمینی توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین میشود.

ماده۳ـ وزارت امور خارجه مکلف است با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید:

الف ـ تنظیم و مبادله تفاهمنامههای دوجانبه به منظور اخذ مجوز فعالیت جهت تولید، صدور محصولات تولیدی و بهرهگیری از ابزارهای سیاسی و حقوقی موجود برای برقراری امنیت سرمایهگذاری متقاضیان در کشورهای هدف.

ب ـ حمایتهای حقوقی، قانونی و مدنی از متقاضیان در کشورهای هدف.

پ ـ ارایه تسهیلات لازم در خصوص امور کنسولی، اخذ روادید، اقامت و کار برای متقاضیان در کشورهای هدف با معرفی وزارت جهاد کشاورزی.

ت ـ جمعآوری و ارایه اطلاعات لازم از کشورهای هدف به ویژه در خصوص قوانین، مقررات، ضوابط و شرایط سرمایهگذاری، مالکیت، اجاره و بهرهبرداری از اراضی به وزارت جهاد کشاورزی.

ماده۴ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (شرکت مادرتخصصی سرمایهگذاریهای خارجی ایران) مجاز است با متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی در اجرای پروژههای بزرگ کشت فراسرزمینی در کشورهای هدف با رعایت قوانین و مقررات مربوط مشارکت نماید.

ماده۵ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط نسبت به تأمین ارز مورد نیاز در قالب اعتبار خرید محصولات تولیدی اقدام نماید.

ماده۶ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است در چارچوب قوانین و مقررات مربوط نسبت به حمایت از نیروی کار ایرانی متقاضی کشت فراسرزمینی در کشورهای هدف اقدام نماید.

ماده۷ـ صندوق توسعه ملی مجاز است در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط، نسبت به تأمین تسهیلات مورد نیاز متقاضیان کشت فراسرزمینی در کشورهای هدف با معرفی وزارت جهاد کشاورزی اقدام نماید.

ماده۸ ـ این آییننامه صرفاً شامل متقاضیانی میشود که با وزارت جهاد کشاورزی جهت تأمین اهداف مذکور در این آییننامه قرارداد منعقد نموده باشند. معاون اول رئیس جمهور ـ

اسحاق جهانگیری

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

bigtheme